Saturday, August 13जापानबारे सबै कुरा

रिरेकिस्यो भर्दा प्रयोग हुने शब्दहरुको नेपाली अर्थ

जापानी भाषामा CV लाई 履歴書’रिरेकिस्यो’ भनिन्छ । यदि तपाई जापानमा काम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो भर्न सिक्नु एकदमै महत्वपूर्ण छ । CV मा तपाईले तपाई को हो ? तपाईको शैक्षिक योग्यता कति सम्म छ ? र तपाईको क्षमता के छ ? भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न जरुरी छ ।

सामान्य जानकारी

記入日(किन्युउबि ) – CV लेखिएको मिति

日現在(निचिगेन्जाई) – सोही दिनको मिति

氏名(सिमेई)। – अग्रेजी अक्षरले लेखिएको आफनो नाम लेख्ने ठाँउ

ふりがな(फुरीगाना)- जापानी हिरागाना अझरमा आफ्नो नाम लेख्ने ठाँउ

生年月日(सेइनेनगाप्पी) – जन्म मिति

男(ओतोको) – केटा 女(ओन्ना) – केटी

国際(कोकुसाई) – राष्ट्रीयता

現住所(गेन्ड्युस्यो) – आफ्नो ठेगना (अंग्रेजीमा लेख्दा पनि हुन्छ )

連絡先(रेन्राकुसाकी) – सम्पर्क गर्नको लागि जानकारी (अाफ्नै नाम लेखे पनि हुन्छ )

電話(देन्वा) – फोन नंम्बर

学歴 (गाकुरेकी ) शैक्षिक योग्यता

यसमा तपाईले पढ्नु भएको स्कूल , कलेज अथवा विश्वबिधालयको नामहरु लेख्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा प्रयोग हुने केही शब्दहरु

小学校(स्योउगाक्कोउ)-प्राथमिक स्कूल

中学校(चि्युउगाक्कोउ)-माध्यमिक विद्यालय

高校)कोउकोउ) – नेपालको +2 सम्मको कलेज

大学(दाईगाकु) – विश्वबिधालय

学部(गाकुबु) – बिषय

職歴(स्योकुरेकी) – बिगतमा काम गरेको ठाँउको बारेमा

यस क्षेत्रमा हजुरले अहिलेसम्म काम गरेको ठाँउ, पोष्ट र काममा बारेमा लेख्नुपर्छ ।

जस्तै – …. で働いた経験があります.दे हाताराइता केइकेन गा अरिमास – मा काम गरेको अनुभव छ ।

…. でインターンシップを行いました. दे इन्तानसिप ओ ओकोनाइमासिता -इन्टर्नशिपमा भाग लिएको छु ।

役職名(यातुस्योकुमेई) – पोस्ट

部署名)हुस्योमेई) – विभाग

免許-資格(मेन्क्यो – सिखाकु) – लाईस्न्स र प्रमाण पत्र

तपाईले अहिलेसम्म पाउनु भएको लाईसेन्स र प्रमाण पत्रहरुको बारेमा उल्लेख गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ । सबै भव्दै महत्वपूर्ण चै 日本語能力試験 (निहोनगोनोउरोयोकुसिकेन) JLPT EXAM को लेबल N3, N2 लेख्नुपर्छ । कारको लाईसेन्स कहिले पाउनु भएको हो , यसको बारेमा पनि प्रष्ट लेख्दा राम्रो हुन्छ ।

जस्तै 高度なマイクロソフトオフィスの技術(कोउदोनामाईकुरोसोफ्तो ओफिस नो गिज्युचु)- माईकुरोसोफ्तो अफिसमा राम्रो छु ।

優れたコミュニケ一ション力(सुगनरेता कोमोनिकेशन र्योकु – मान्छेसँग बोल्न सक्ने क्षमता

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *