Sunday, June 13जापानबारे सबै कुरा

जापानमा आपतकालिन अवस्थामा काम लाग्ने शब्द तथा वाक्यांशहरु

जापानमा रहँदा विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिहरुको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । राम्रोसंग जापानी भाषा नजान्नेहरुका लागि आपतकालिन अवस्थामा थप समस्या सिर्जना हुनसक्छ । जापानी भाषा सिक्दै हुनुहुन्छ भने जापानी भाषामा आकस्मिक समयमा प्रयोग हुने यि शब्दहरु थाहा पाइराख्नुभयो भने सहज हुनेछ ।

➜ 注意報
ちゅういほう
(च्युउइहोउ)
– होसियार रहनको लागि सल्लाह स्वरुप दिइने सुचना

➜ 警報
けいほう
(केइहोह)
– खतराको सुचना ,खतराको संकेत स्वरुप दिइने चेतावनी

➜ 特別警報
とくべつけいほう
(तोकुबेचुकेइहोउ)
– आकस्मिक खतराको चेतावनी

➜ 暴風雨
ぼうふうう
(बोउफुउउ)
– हावा-बतास , आँधी-बेरी

➜ 風速
ふうそく
(फुउसोकु)
– हावाको गति

➜ 余震
よしん
(योसिन)
– ठुलो भुकम्प गएपछी आउने सानो कम्पन, पराकम्प

➜ 台風
たいふう
(ताइफुउ)
– हुरीबतास

➜ 津波
つなみ
(चुनामी)
– सुनामी

➜ 避難
ひなん
(हिनान)
– प्रकोपबाट बच्नको लागि सुरक्षित ठाँउमा जानु

➜ 避難所
ひなんじょ
(हिनानज्यो)
– प्रकोपको बेलामा शरण लिने ठाँउ

➜ 自然災害
しぜんさいがい
(सिजेनसाइगाइ)
– प्राकृतिक बिपत्ति

➜ 地震
じしん
(जिसिन)
– भूकम्प

➜ 洪水
こうずい
(कोउजुइ)
– बाढी

➜ 山崩れ
やまくずれ
(यामाकुजुरे)
– पहिरो

➜ 震災
しんさい
(सिन्साइ)
– भूकम्पको बिपत्ति

➜ 震源
しんげん
(सिन्गेन्)
– केन्द्रबिन्दु

➜ 被災地
ひさいち
(हिसाइची)
– प्रभावित क्षेत्र

➜ 噴火
ふんか
(फुन्का)
– ज्वालामुखि

➜ 被害
ひがい
(हिगाइ)
– क्षति

➜ 被害者
ひがいしゃ
(हिगाइस्या)
– पिडित

➜ 犠牲者
ぎせいしゃ
(गिसेइस्या)
– पिडित ब्यक्ति

➜ 死者
ししゃ
(सिस्या)
– मृतक

➜ 負傷者
ふしょうしゃ
(फुस्योउस्या)
– घाइते

➜ 行方不明
ゆくえふめい
(युकुएफुमेइ)
– बेपत्ता

➜ 救出
きゅうしゅつ
(क्युउस्युचु)
– उद्धार

➜ 支援活動
しえんかつどう
(सिएन खाचुदोउ)
– राहत कार्य

➜ 支援物資
しえんぶっし
(सिएनबुस्सी)
– राहत सामाग्री

➜ 義援金
ぎえんきん
(गिएनकिन)
– राहत रकम

➜ 募金 ぼきん
(बोकिन)
– चन्दा संकलन

➜ 復興
ふっこう
(फुक्कोउ)
– पुननिर्माण

➜ 非常食
ひじょうしょく
(हिज्योउस्योकु)
– आकस्मिक समयको लागि राखिएको खाना

➜ 炊き出し
たきだし
(ताकीदासी)
– प्रकोपको समयमा खाना बनाएर बाड्नु

➜ 停電
ていでん
(तेइदेन)
– बिजुलिको अपुर्ती बन्द भई अन्धकार हुनु

➜ 断水
だんすい
(दान्सुइ)
– धारामा पानी नआउनु

जापानमा रहँदा विभिन्न समयमा सहयोग माग्न वा आफुले सहयोग गर्न चाहेका बेला प्रयोग गरिने केही वाक्यांशहरु यहाँ लेखिएको छ । जापानी भाषा सिक्दै हुनुहुन्छ भने यि वाक्यांशहरु तपाईलाई काम लाग्न सक्छन् ।

मलाई मदत गर्नुहोस् !
手伝ってくれませんか!
तेचुदात्ते कुरेमासेन्का !

मलाई तपाईको सहयोगको खाँचों छ ।
あなたのお力が必要なんです./助けてほしいんです.
आनता नो ओचिकारा गा हिचुयोउनान देस् ./तासुकेते होसिइन्देस् .

के तपाई मलाई सहयोग गर्नसक्नुहुन्छ ?
助けてくれますか?/助けていただけないでしょうか?
तासुकेत्ते कुरेमास्का ? तासुकेते इतादाकेनाइदेस्योका ?

तपाईलाई मेरो एउटा अनुरोध छ ।
君に一つお願いがあるのだ.
किमी नी हितोचु ओनेगाइ गा आरुनोदा .

मलाई अहिले तपाईको सहयोगको खाँचों छ ।
今すぐあなたの助けが要る.
इमा सुगु आनता नो तासुके गा इरु .

कृपया मलाई सहयोग गर्नुहोस् ।
手伝って、お願いだ。
तेचुदात्ते,ओनेगाइदा.

के तपाई मलाई यसमा मदत गर्नुहुन्न ?
これ、手伝ってくれないのか?
कोरे,तेचुदात्ते कुरेनाइनोका ?

भोलि मलाई तपाईको सहयोगको खाँचो पर्नसक्छ ।
明日は君の手を借りるかもしれないよ.
आसिता वा किमी नो ते वो खारीरु खामोसिरेनाइयो.

म ठुलो समस्यामा छु ।
困ったことになりました.
कोमात्ता कोतो नि नारीमासिता.

तपाई बाहेक मदत गर्ने कोही पनि छैन भनेर सोच्दा हुन्छ ।
あなたしかわたしを助けられる方はいないと思って.
आनता सिका वातासी वो तासुकेरारेरु काता वा इनाइ तो ओमोत्ते .

तपाईको लागि जे पनि गर्छु ।
君のためなら何でもする.
किमी नो तामे नारा नान्देमो सुरु .

यदि तपाईंलाई केही चाहीएको छ भने, कुनैपनि समयमा भन्नुहोस्।
何か用があったらいつでも言って.
नानी का योउ गा आत्तारा इचु देमो इत्ते.

सबै ठीकठाक त छ नि ? सहयोग चाहिन्छ ?
大丈夫か? 助けが必要なのか?
दाइज्योबुका? तासुके गा हिचुयोउनानो का?

सहयोग चाहिएमा मेरो ठाउँमा आउनुहोला , हजुरको लागि ढोका सधै खुल्ला छ ।
助けてほしいことがあれば、いつでもわたしのところにいらっしゃい.
तासुकेते होसिइ कोतो गा आरेबा, इचु देमो वातासी नो तोकोरो नि इरास्याइ.

मैले गर्न सक्ने केही छ ?
わたしに何かできることはありますか?
वातासी नि नानीका देकिरु कोतो वा आरीमास्का ?

के मैले गर्दा हुन्छ ?
わたしがやりましょうか?
वातासी गा यारीमास्योउका ?

सहयोग गरौँ ?
手伝おうか?
तेचुदाओउका ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *