Sunday, August 1जापानबारे सबै कुरा

‘स्यालरी स्लिप’ पढ्ने तरिका

आम्दानी, कर भुक्तानी र हातमा पर्ने आयको पूर्ण विवरण भएको कागज हो ‘पे स्लिप’ । जापानमा प्राय कम्पनीहरुले भुक्तानीको दिन अघि नै आफ्ना कर्मचारीलाई ‘पेस्लिप’ दिन्छन् ।

पेस्लिपको नमूना

पे स्लिपको ठ्याक्कै यस्तै हुनु पर्छ भन्ने कुनै ‘स्ट्यान्डर्ड’ फारम छैन । हामीले यहाँ देखाएको नमूना फारम तपाइले पाउने भन्दा फरक हुन पनि सक्छ । पेस्लिपमा दिइएको विवरणबारे तपाइको मनमा केही प्रश्न छन् भने आफ्नो रोजगारदातालाई यसबारे सोध्न सक्नु हुनेछ ।

पहिलो विषय (勤怠 उपस्थिति)

‘उपस्थिति’ भनेको तपाइले काम गर्नु भएको कुल घन्टा वा दिन हो । यसमा २ हिस्सा हुन्छन्ः
・काम भएको दिन
・काम भएको घन्टा

केही काममा भने तपाइले निश्चित दिन वा समयमा काम गरेपछि ओभरटाइम भुक्तानी पनि पाउनु हुन्छ । तपाइले पनि ओभरटाइम गर्नु भएको छ ? यसलाई पे स्लिपमा ‘時間内/時間外’ भनेर लेखिएको हुन्छ । तपाइले एक दिनमा ८ घन्टा भन्दा धेरै काम गर्नु भएको छ भने ८ औं घन्टापछि तपाइको घन्टाको तलब पनि २५ प्रतिशतले बढ्छ ।

दोस्रो विषय (支給 आपूर्ति)

आपूर्ति भनेको तपाइले पाउने भुक्तानी हो । धेरैजसो सन्दर्भमा आपूर्तिलाई पनि ४ फरक फरक उप–विषयमा विभाजन गरिएको हुन्छ ।

・時間給 (घन्टाको मजदुरी):  यसमा तपाइको ओभरटाइम भुक्तानी पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

・時間給合計 (घन्टाको कुल मजदुरी) मजदुरी, तलब
तपाइको कुल कार्य घन्टा (उपस्थिति) घन्टाको मजदुरी

・手当 (खर्च) तलब बाहेकको अतिरिक्त भत्ता (जस्तैः यातायात)
– केही काममा सबै खर्च तपाइ आफैंले बेहोर्नु पर्छ ।)

・合計金額 (कुल रकम । तलब + कुल खर्च) ।

तेस्रो विषय (控除 कटौती)

पेस्लिपमा कटौतीको अर्थ तपाइले पाउने तलबमा गरिने कुल कटौती भन्ने हुन्छ । तपाइ विद्यार्थी हुनु हुन्छ भने उल्लेख गर्नु पर्ने २ कुरा छन् ।

・税金 (कर । जस्तै आय कर वा आवासीय कर)
・合計金額 (तलबबाट कटौती गरिने कुल रकम)

तपाइ कर तिर्न बाध्य हुनु हुन्न भने कुनै पनि कटौती हुँदैन (१) । राष्ट्रिय पेन्सनको सन्दर्भमा भने पार्ट–टाइम कामदारको तलबबाट यो कटाइदैंन । तपाइले आफैं यसको भुक्तानी गर्नु पर्छ ।

(१) तपाइले पार्ट–टाइम कामबाट कमाउने रकम तोकिएको भन्दा कम छ वा तपाइको कुल कार्य घन्टा/दिन निर्धारित भन्दा थोरै छ भने तपाइले कर भुक्तानी वा सामाजिक बीमा कार्यक्रममा आबद्ध नहुन छूट पाउनु हुन्छ ।

चौथो विषय (その他 अन्य)

सामान्यतः वर्षको अन्त्यमा आय कर समायोजन (年末調整) हुँदा ‘अन्य’ प्रयोग गरिन्छ । यसमा २ ओटा पक्ष हुन्छः

・年末調整還付 (वर्षको अन्त्यमा आय कर समायोजन गरेपछि फिर्ता आउने रकम)
・年末調整徴収 (वर्ष अन्त्यको समायोजनमा नपुगेको अतिरिक्त रकम । यस्तो स्थितिमा तपाइले तिर्न बाँकी रकम कुल भुक्तानी रकमबाट घटाइन्छ ।)

पाँचौं विषय (差引支給額  कटौतीपछि प्राप्त रकम)

यो भनेको सबै हिसाब मिलाएपछि तपाइले पाउनु हुने अन्तिम रकम हो ।

यसको सुत्र यस्तो हुनेछः

कटौतीपछि प्राप्त हुने रकम = आपूर्ति – कटौती + अन्य

सारांश

पेस्लिपमा तपाइले कमाएको, तिर्नु पर्ने कर र तपाइले प्राप्त गर्नु हुने वास्तविक रकम सबैबारे बताइएको हुन्छ । आफुले काम गरेको समयअनुसारको सही तलव आए नआएको सधै जाँच गर्नु र पेस्लिप चेक गर्नु राम्रो हुन्छ ।

(निहोन दे बाइतोको सहयोगमा तयार पारिएको)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *